Добре дошли! Well come!
ПАРТИТУРА ЗА ЕДНОРОДЕН ХОР.  SCORE FOR EQUAL VOICES
Ноти/Scores
Ноти/Scores
Ноти/Scores
Ноти/Scores
Партитура за смесен хор "На Добри Войников". Score for mixed choir "Na Dobri Voinikov"
Ноти/Scores
Ноти/Scores
Ноти/Scores

НА ДОБРИ ВОЙНИКОВ

Na Dobri Voinikov

Муз. Александър Танев, текст Стилиян Чилингиров

Music Alexandur Tanev, lyrics Stiljan Chilingirov

 

1.У-чи-тел и  пи-са-тел, мис-ли-тел  и пе-вец,

   U-chi-tel  I   pi-sa- tel,  mis- li - tel  I  pe-vets

   на бъд-но-то меч- та- тел, на бъл-гар-ско  тво-рец, тво-рец,

   na bud-no-to mech-ta-tel,  na bul-gar-sko tvo-rets,  tvo-rets,

   ти сво-я    дял не-ле-сен по- не-се  вдъх-но-вен,

   ti   svo-ya dyal ne-le- sen  po- ne-se  vdah-no-ven

   че  в`теб  кън-те-ше пе-сен,  че  в`теб ца-ре- ше ден,/2

   che v`teb kan-te-she pe-sen, che v`teb tsa-re-she den/2

 

2. Че   вяр- ва-ше  дъл-бо-ко, ти, в`но-ви-я  жи-вот,

   Che vjar-va-she dal-bo-ko   ti   v`no-vi-ja  zhi-vot,

    сред роб-ство-то жес- то-ко на бъл-гар- ский на-род, народ.

    Sred rob-stvo- to zhes-to-ko na bul- gar-skii   na-rod, na-rod

    И креп-не днес без-мер-на  в`гър-ди на млад и стар,

    I  krep-ne dnes bez-mer-na v`gar-di  na mlad I star

    И твой-та свет-ла вя-ра  и тво- я свят   ол-тар./2

    I    tvoi-ta svet- la vja-ra I  tvo-ja svyat ol-tar/2

 

3. Да-леч се но-сят строй-но сло-ва от ро-ден хор,

    da-lech se no-sjat stroi-no slo-va ot ro-den hor

    за-слу-шал ги спо-кой-но не-бес-ни-я  про-стор, про-стор.

    Za-slu-shal gi  spo- koi- no ne-bes- ni- ja pro-stor,   pro-stor

   О, Вой-ни-ков  в`про-сла-ва  при  тоз  въз-хва-лен  ден

   O, Voi- ni- kov  v`pro- sla-va  pri   toz vaz-hva-len  den

   По-том-ство у-вен-ча-  ва ли-ка ти вдъх-но-вен./2

   Po-tom-stvo u-ven-cha-va li- ka ti  vdah-no-ven./2

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg